REGULAMIN SKLEPU DLAHOTELI.COM.PL

(zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r - RODO)

§1 INFORMACJE OGÓLNE
Sklep internetowy dlahoteli.com.pl mający w swojej ofercie produkty składające się na kompleksowe wyposażenie obiektów hotelowych i gastronomicznych prowadzony jest przez firmę MCM COMPUTER Marcin Walkowiak z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Polskiej 70, NIP 972-077-60-12, tel. (061) 8420 325, e-mail: biuro@mcm.com.pl.

W niniejszym regulaminie obowiązują następujące definicje:
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://www.dlahoteli.com.pl oferujący asortyment dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.
Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie http://www.dlahoteli.com.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://dlahoteli.com.pl/logowanie.

Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca Sklep bez dokonywania rejestracji i/lub logowania.

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie w Sklepie.

§2 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy nie będący konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, posiadający status Klienta lub Gościa. Logowanie do Sklepu polega na podaniu na stronie logowania, znajdującej się pod adresem http://dlahoteli.com.pl/logowanie, adresu e-mail użytego podczas rejestracji konta oraz hasła wybranego podczas rejestracji.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 Prezentowana na łamach sklepu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Prezentowana oferta kierowana jest do profesjonalistów z branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz instalatorskiej.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wysłaniem zapytania ofertowego. Warunki realizacji zamówienia, cena oraz koszty transportu są zawsze ustalane indywidualnie z Zamawiającym po złożeniu przez niego zamówienia drogą mailową lub telefoniczną w terminie nie dłuższym niż 24 godziny (dotyczy dni roboczych) od momentu złożenia zamówienia. Minimalna cena dostawy towaru do klienta wynosi 18 zł netto i przy wycenie większych ilości towarów może się zwiększyć. 

§4 SPOSOBY PŁATNOŚCI
Sposób płatności jest ustalany indywidualnie dla danego zamówienia. Podstawową formą płatności jest przelew bankowy na konto firmy MCM COMPUTER na podstawie faktury pro forma.

§5 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktów na magazynie. W przypadku braku całości lub części produktów objętych zamówieniem, pracownik Sklepu informuje Zamawiającego o wydłużonym terminie, lub braku możliwości realizacji zamówienia.

 

§6 CENY PRODUKTÓW
Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i mają charakter orientacyjny.

 

§7 FAKTUROWANIE
Do każdego zamówienia klient otrzymuje fakturę VAT. Dane do faktury należy podać w specjalnym formularzu podczas finalizacji zamówienia. Faktura VAT dołączana zostaje do przesyłki zawierającej zamawiane produkty lub w szczególnych wypadkach jest wysyłana osobnym listem. Na życzenie klienta faktura VAT może zostać dostarczona w formie elektronicznej.

§8 SPOSOBY DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w sklepie internetowym dlahoteli.com.pl można dokonywać: poprzez strony internetowe sklepu dlahoteli.com.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu, telefonicznie – dzwoniąc pod numer 061 8420 325 lub 501 44 55 60 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. Podczas dokonywania zamówienia Klient lub Gość jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych, danych dotyczących miejsca dostawy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika Sklepu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Sklepu, umowa uważana jest za zawartą.

Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego towaru wyłącznie za zgodą Sklepu, udokumentowaną pisemnym oświadczeniem. Zwracany towar musi być w stanie fabrycznie nowym. W wypadku zwrotu towaru dokonane wpłaty ulegną zwrotowi z potrąceniem kosztów transportu i/lub innych kosztów faktycznie poniesionych przez firmę MCM COMPUTER Marcin Walkowiak związanych z realizacją zamówienia.

§9 ZASADY REZYGNACJI ZE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA
Za zgodą Sklepu, Zamawiający może odstąpić od umowy rezygnując ze złożonego zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku odstąpienia, umowa będzie uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegną zwrotowi. Zależnie od momentu odstąpienia od umowy Zamawiający może zostać obciążony kosztami  transportu i/lub innymi kosztami faktycznie poniesionymi przez firmę MCM COMPUTER Marcin Walkowiak związanymi z przygotowaniem zamówienia.  

 

§10 REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wad produktu, klient ma prawo zgłoszenia firmie MCM COMPUTER jego reklamacji, zgodnie z obowiązującą gwarancją i przepisami Kodeksu Cywilnego.

§11 WYKORZYSTYWANIE NAZW PRODUCENTÓW W SKLEPIE DLAHOTELI.PL

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na łamach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§12 INNE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13 DANE OSOBOWE

1. Dlahoteli.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. 

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@mcm.com.pl

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO):

1) Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zawartych umów i złożonych przez Państwa zamówień oraz w celach marketingowych.
2) Administrator danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MCM Computer Marcin Walkowiak, ul. Polska 70, 60-401 Poznań, NIP 9720776012, REGON 630989960. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MCM Computer Marcin Walkowiak. ul. Polska 70; 60-401 Poznań lub e-mail: biuro@mcm.com.pl.
Inspektor ochrony danych w MCM Computer Marcin Walkowiak nie został wyznaczony;
3) Odbiorca danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będzie firma MCM Computer Marcin Walkowiak. Mogą one także zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie MCM Computer Marcin Walkowiak np. zaufanym partnerom handlowym, bankom, urzędom itp.

4) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- Prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
- Prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia i przenoszenia danych osobowych;
- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
- Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- Prawo do wzniesie skargi do organu nadzorczego

5) Podstawa przetwarzania danych osobowych
Konieczność do wykonywania świadczenia usług.

6) Termin przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo jest to niezbędne do spełniania celów ich pobrania tj. realizacji zawartych umów i złożonych przez Państwa zamówień oraz w celach marketingowych.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Klient korzystając ze sklepu oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią niniejszego regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.